Slovakia Global

Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Ochrana údajov na prvý pohľad Všeobecné informácie

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré vás dokážu osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom v tomto texte.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?
Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ internetovej stránky. Kontaktné údaje nájdete v časti impressum na tejto webovej stránke.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje budú zhromažďované na jednej strane tak, že nám ich oznámite. Súčasne môže ísť napr. o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich informačných systémov. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyvolania stránky). Zhromažďovanie týchto údajov je automatické, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?
Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?
Kedykoľvek máte právo bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Kvôli tomuto účelu a ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v časti impressum. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný orgán dohľadu.

Analytické nástroje a nástroje iných poskytovateľov
Pri návšteve našej webovej stránky môže byť vaše správanie pri prehliadaní štatisticky vyhodnotené. Stáva sa to najmä v prípade súborov cookie a takzvaných programov analýzy. Analýza správania pri prehliadaní je zvyčajne anonymná. Správanie pri prehliadaní sa nedá vysledovať späť k vám. Môžete namietať proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Tejto analýze môžete odporovať. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás budeme informovať o možnostiach námietok.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré vás dokážu osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e?mailu) môže vykazovať medzery v zabezpečení. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácia o zodpovednom orgáne

Zodpovedný orgán pre spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Henning Preis
Daimlerstraße 2 
D-57482 Wenden

Telefón: Gerlingen +49 2762 4003-0
e-mail: info@kabelschlepp.de

Zodpovedný orgán je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne v zhode s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy atď.).

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo požiadaviek, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované spojenie môžete rozpoznať zmenou riadku adresy prehliadača z „http://“ na „https://“ a symbolom zámky vo vašom riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho činností spracovania údajov je možných len s vaším výslovným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. K tomu postačuje neoficiálna správa zaslaná nám prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov vykonávaná až do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu. Príslušným orgánom dohľadu pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov spolkového štátu, v ktorom sídli naša spoločnosť. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo nechať si doručiť údaje, ktoré automaticky spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, sebe samému alebo tretej strane v štandardnom a strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to možné len v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

Informácie, blokovanie, vymazanie, odvolanie proti spracovaniu

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a na ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v časti impressum. Okrem toho môžete z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú podľa článku 6 odseku 1 písmena e alebo f.

Námietka voči reklamným e-mailom

Použitie kontaktných údajov v rámci povinnosti vyplývajúcej z časti impressum na zasielanie výslovne nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto odvoláva. Prevádzkovateľ stránok si výslovne ponecháva vyhradené všetky práva na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, ako napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

3. Osoba poverená na ochranu údajov Zákonom stanovená osoba poverená na ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali osobu poverenú na ochranu údajov.

Bits & Bytes
Stephan Schneider
Bahnhof Weidenau 6
D-57076 Siegen

Telefón: 0271 33846-0
fax: 0271 33846-15
e-mail: Stephan.Schneider@bits-bytes.de

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke Súbory cookie

Internetové stránky používajú čiastočne takzvané súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uskladnené vo vašom počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. „Session cookies". Na konci vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavení súborov cookie a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, akceptovať súbory cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť a aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača. Pri deaktivácii súborov cookie sa môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých želaných funkcií, ktoré chcete použiť (napr. funkcia nákupného košíka), sú uložené na základe článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ. Prevádzkovateľ internetových stránok má legitímny záujem o ukladanie súborov cookie na technicky bezchybné a optimálne poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory cookie (napríklad súbory cookie na analýzu správania sa počas prehliadania), bude sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Sú to:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • posudzovaná URL,
 • názov hostiteľa prístupového počítača,
 • čas dopytu servera,
 • adresa IP.

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Okrem toho spracovanie údajov vykonáva spracovanie údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ, náš oprávnený záujem v tejto súvislosti spočíva v poskytovaní internetovej stránky.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára dotazu, a to vrátane vašich kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené za účelom spracovania žiadosti a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených do kontaktného formulára preto vychádza výlučne z vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a VNOÚ). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. K tomu postačuje neoficiálna správa zaslaná nám prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť činností spracovania údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Informácie, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich odstránenie, zrušenie vášho súhlasu na ukladanie alebo odpadne účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä obdobie uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke a využiť ďalšie funkcie stránky. K tomu zadané údaje použijeme na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť uvedené v plnom znení. V opačnom prípade odmietneme registráciu.

Pri dôležitých zmenách, ako napríklad pri rozsahu ponuky alebo technických zmenách, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás takto informovali.

Spracovanie údajov vložených počas registrácie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a VNOÚ). Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. K tomu postačuje neoficiálna správa zaslaná nám prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť už ukončeného spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje zozbierané pri registrácii budú u nás uložené, pokiaľ ste zaregistrovaný na našej webovej stránke a následne ich odstránime. Zákonom stanovená doba uchovávania zostáva nedotknutá.

5. Sociálne médiá Obsahy zdieľané prostredníctvom zásuvných modulov (Facebook, Google+1, Twitter a pod.)

Obsahy na našich stránkach sa môžu zdieľať na sociálnych sieťach v súlade s ochranou údajov, ako napr. Facebook, Twitter alebo Google+. Táto stránka používa nástroj bezpečného zdieľania eRecht24. Tento nástroj vytvára priamy kontakt medzi sieťami a používateľmi až vtedy, keď používateľ aktívne klikne na jedno z týchto tlačidiel.

Automatický prenos používateľských údajov na prevádzkovateľov týchto platforiem sa neuskutočňuje týmto nástrojom. Ak je používateľ prihlásený do jednej zo sociálnych sietí, pri použití tlačidiel sociálnych sietí Facebook, Google+1, Twitter a pod. sa zobrazí okno s informáciami, v ktorých môže používateľ potvrdiť text pred odoslaním.

Naši používatelia môžu zdieľať obsahy tejto stránky v súlade s ochranou údajov bez toho, aby prevádzkovatelia sietí vytvorili úplné profily prehliadania.

Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook (páči sa mi a tlačidlo zdieľania)

Na našich stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook rozpoznáte podľa loga Facebook alebo ikony „Like-Button“ („Páči sa mi“) na našej stránke. Prehľad zásuvných modulov sociálnej siete Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, vytvorí zásuvný modul priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Spoločnosť Facebook dostane tak informáciu, že ste navštívili našu stránku s vašou adresou IP. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, kým ste prihlásený do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom na Facebooku. Týmto spôsobom môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov sociálnej siete Facebook na odkaze: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila návštevu našej stránky k vašemu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa z vášho používateľského účtu na Facebooku.

Zásuvný modul Twitter

Na našich stránkach sú zapojené funkcie služby Twitter. Tieto funkcie sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Využitím služby Twitter a funkcie „Znovu pridať“ sa prepoja webové stránky, ktoré navštívite, s vaším účtom Twitter a oznámia sa ostatným používateľom. Pritom sa tieto údaje prenesú aj na službu Twitter. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom služby Twitter. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby Twitter na odkaze: https://twitter.com/privacy.

Vaše nastavenia ochrany údajov v službe Twitter môžete zmeniť v nastaveniach účtu cez odkaz https://twitter.com/account/settings. 

Zásuvný modul Google+

Naše stránky používajú funkcie služby Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovanie a šírenie informácií: Pomocou ikony Google+ môžete zverejniť informácie po celom svete. Prostredníctvom ikony Google+ dostanete vy a ostatní používatelia personalizovaný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá nielen informácie, ktorým ste udelili za obsah označenie +1, ale aj informácie o zobrazenej stránke, ktorú ste si pozreli po kliknutí na +1. Vaše označenia +1 sa môžu zobrazovať vedľa vášho profilového mena a fotografie v službách Google, ako napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo inde na webových stránkach a reklamách na internete.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite označenia +1, aby zlepšila služby spoločnosti Google pre vás a pre ostatných. Ak chcete použiť ikonu Google+, potrebujete celosvetovo viditeľný verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Toto meno sa bude používať vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže toto meno nahradiť iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita vášho profilu Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí poznajú vašu e?mailovú adresu alebo majú od vás iné identifikačné informácie.

Použitie zhromaždených informácií: Okrem vyššie uvedených spôsobov použitia sa informácie, ktoré poskytnete, použijú v súlade s platným vyhlásením o ochrane údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zverejňovať súhrnné štatistiky o aktivite používateľov +1 alebo ju zdieľať s používateľmi a partnermi, ako napríklad s vydavateľmi, inzerentmi alebo partnerskými webovými stránkami.

6. Analytické nástroje a reklama Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server spoločnosti Google v USA a sú tam uložené.

Uloženie súborov cookie služby Google Analytics sa realizuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia adresy IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie adresy IP. Preto spoločnosť Google skráti vašu adresu IP v rámci členských štátov Európskej únie alebo v ostatných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude odoslaná úplná adresa IP na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a používania internetu oproti prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná v rámci služby Google Analytics vaším prehliadačom sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a to prevzatím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka voči zhromažďovaniu údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Vytvorí sa funkcia „Opt-out“ súboru cookie, ktorá zabráni zhromažďovaniu údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Deaktivácia služby Google Analytics.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov o objednávkach

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa „demografickú funkciu“ služby Google Analytics. Výsledkom toho môžu byť správy, ktoré obsahujú výroky o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy spoločnosti Google založenej na záujmoch a z údajov o návštevníkov od tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics tak, ako je uvedené v časti „Námietka voči zhromažďovaniu údajov".

Remarketing služby Google Analytics

Naše webové stránky využívajú funkcie remarketingu služby Google Analytics v kombinácii s funkciami medzi viacerými zariadeniami služieb Google AdWords a DoubleClick. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou remarketingu služby Google Analytics s funkciami medzi viacerými zariadeniami služieb Google AdWords a Google DoubleClick. Týmto spôsobom sa na inom koncovom zariadení (napr. tablet alebo počítač) môžu zobraziť tiež personalizované reklamné správy založené na záujmoch, ktoré boli prispôsobené na základe predchádzajúceho používania a správania prehliadania na jednom koncovom zariadení (napr. mobilný telefón).

Po udelení vášho súhlasu spoločnosť Google za týmto účelom spojí históriu prehliadania webových stránok a aplikácií s vaším účtom Google. Týmto spôsobom sa na ľubovoľnom zariadení, pomocou ktorého sa prihlásite do svojho účtu Google, môžu zobrazovať rovnaké personalizované reklamné správy.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje služba Google Analytics identifikácie používateľov ID, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi v službe Google Analytics, aby definovali a vytvorili cieľové skupiny na propagáciu reklám medzi viacerými zariadeniami.

Môžete natrvalo zrušiť remarketing/zacielenie medzi viacerými zariadeniami vypnutím personalizovanej reklamy v účte Google. Nasledujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Prehľad zhromaždených údajov vo vašom účte Google je založený výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete doručiť alebo odvolať v spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. a VNOÚ). Pri postupoch zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené do vášho účtu Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste namietali proti zlúčeniu), je zhromažďovanie údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ. Legitímny záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ internetovej stránky má záujem o anonymnú analýzu návštevníkov webových stránok na reklamné účely.

Ďalšie informácie a nariadenia ochrany údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na odkaze: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Zásuvné moduly a nástroje Databáza videí YouTube

Naša webová stránka využíva zásuvné moduly na stránke YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosťou Google. Operátor stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich stránok YouTube vybavených zásuvnými modulmi, budete pripojený k serverom služby YouTube. Server YouTube sa informuje o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožní priradiť správanie prehliadania priamo k osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z vášho účtu YouTube.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby YouTube pod odkazom: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Webové typy písma Google

Táto webová stránka využíva tzv. webové typy písma poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie písma. Pri vyvolaní stránky načíta váš prehliadač požadované webové typy písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a typy písma.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že sa sprístupnila naša webová stránka prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie služby webového typu písma Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové typy písma, použije váš počítač štandardné písmo.

Viac informácii o webových typoch písma Google nájdete pod odkazom https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Táto webová stránka využíva službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie aplikácie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a ľahkej možnosti vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webových stránkach. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Webové typy písma TypeKit

Na zobrazenie ponuky webových stránok sa používa písmo „Eulas“ ako služba TypeKit spoločnosti Adobe. Ako súčasť poskytovania služby Typekit sa neumiestňujú a nepoužívajú žiadne súbory cookie, aby sa pripravil typ písma.

Ak chcete poskytnúť službu Typekit, spoločnosť Adobe môže zhromažďovať informácie o typoch písma (tu „Concorde“) poskytovaných na webovom serveri. Informácie sa používajú na fakturáciu a zachovanie nariadení a môžu zahŕňať nasledovné:

 • poskytnuté typy písma
 • identifikácia vety
 • identifikácia účtu
 • služba, ktorá poskytuje typy písma (napr. TypeKit alebo webové typy písma Edge)
 • aplikácia, ktorá vyžaduje typy písma (napr. Adobe Muse)
 • server, ktorý poskytuje typy písma (napr. server TypeKit alebo Enterprise CDN)
 • názov hostiteľa stránky, na ktorej sú načítané typy písma

Ak je v prehliadači aktivovaná funkcia Do-Not-Track, nebudú bez súhlasu načítané žiadne externé webové písma, použijú sa alternatívne typy písma.

 

> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.